Hírek

Elérhetőségek

Települési Tanulmányi Ösztöndíj Pályázati kiírás

TELEPÜLÉSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK

 ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00077” kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír ki a településen élő középfokú oktatási intézményekben tanuló fiatalok részére.

 

2018/2019 TANÉV I. félév

 

I.) A pályázat célja:

 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata – a 16/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete alapján - a település népességmegtartó erejének erősítése érdekében a Nyírábrány nagyközségben élő azon középfokú oktatási intézményekben tanulók részére kíván települési ösztöndíjat biztosítani, akik megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.

 

II.) Az ösztöndíjban részesítés feltételei:

 

1.) Nyírábrány közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen ott él. 

 

2.) Az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében középfokú iskolarendszerben,    nappali tagozaton tanul (gimnázium, szakközépiskola, szakgimnázium, szakiskola 9- 10. évfolyam stb.) (Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő első évfolyamtól lehet pályázni.)

 

3.) Követelmény, hogy a pályázat benyújtását megelőző iskolai félévének tanulmányi átlageredménye (magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 3,0 legyen.

 

4.) A tanulmányokat folytató gyermek családjában az egy főre eső jövedelem összege nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkiesebb összegének 300 %-át (2018. évben 85.500 Ft-ot).

 

5.) Belép a projekt keretein belül megvalósuló Diákszövetségbe, és tagként/vezető tagként részt vesz a tevékenységekben.

 

6.) Belép a Szívességbankba szívességnyújtó tagként, és aktívan közreműködik annak működtetésében.

 

7.)        Az ösztöndíj megállapításánál előnyben részesül az a tanuló, aki:

 

a)         olyan szakmát tanul, mellyel a humán közszolgáltatásban el tud helyezkedni,

b)        közösségi szolgálatot teljesít, vagy igazoltan önkéntes munkát végez a      lakóhelyén,

d)        árva, félárva, egyedülálló szülő neveli, fogyatékossággal él,

e)         akinek családjában tartósan beteg, rokkant, vagy munkanélküli családtag van,

f)         akinek szülei közfoglalkoztatásban vesznek részt.

III.) A pályázat mellé kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek:

 

1.)        Pályázati adatlap (kötelező melléklet), amely tartalmazza a pályázóról szükséges információkat. A pályázati űrlap a település honlapjáról letölthető, illetve a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán átvehető.

2.)        A kérelem beadásának időpontjától függően félévi, vagy év végi iskolai bizonyítvány     másolata.

3.)        Iskolalátogatási igazolás.

4.)        A gyermeket nevelő család egy főre eső jövedelmének igazolására szolgáló jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát.

5.)        Lakcímkártya másolata.

6.)        Részvételi szándéknyilatkozat másolata Diákszövetségbe és a Szívességbankba való       belépésről.

 

IV.) A pályázat mellé nem kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek:

 

  1. Igazolás közösségi szolgálat teljesítéséről (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 15. pontja alapján közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása) vagy önkéntes munka      végzéséről.
     
  2. Az árvaságot, félárvaságot, fogyatékosságot, szülő egyedülállóságát, családban elő tartós betegségét, rokkantságát, munkanélküliségét, illetve a szülő, gondviselő közfoglalkoztatásban történő részvételét igazoló dokumentum. 

 

V.) Elnyerhető támogatás összege:

 

            Maximális támogatási összeg: 50.000 Ft/félév

 

VI.) A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást nyújt:

 

            Nyíri Béla polgármester

 

VII.) A Képviselő-testület a pályázatokat az alábbi módon írja ki és bírálja el:

 

1.)        A 2018/19-es tanév első félévi ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja: 2018.10.05.

2.)        A pályázatok beadási határideje és módja: 2018.10.25. postai úton, vagy személyesen a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatalban

3.)        A pályázatok elbírálási határideje: 2018.11.15.

4.)        Az eredmény közzététele: a támogatottak kiértesítése mellett a Hivatal     hirdetőtábláján, a település honlapján.

5.)        A 2018/19-es tanév első félévének idejére támogatott diákokat az eredményről írásban értesítjük, amelyben szerepel majd a támogatási szerződés aláírásának helyszíne és    időpontja is.

6.)        A tanulmányi ösztöndíjak folyósítása egy összegben történik, a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül, a pályázatban megjelölt bankszámlára.

7.)        Az Önkormányzat jogosult a támogatás visszavonására abban az   esetben, ha a   támogatott elköltözik a településről, a diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan  magatartást tanúsít, amely miatt fegyelmi eljárás indul ellene.

8.)        A pályázat eredménye nyilvános: a diák a pályázat benyújtásával hozzájárul a pályázat   eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.       

 

Nyírábrány, 2018. október 2.

                                                                                                 Nyíri Béla

                                                                                                                         polgármester