Hírek

Elérhetőségek

Nyírábrány Községi Óvoda kialakítása, építése , meglévő épületrész bővítésével

 

 

Nyírárbrány, 2018. április 3.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

 

NYÍRÁBRÁNY KÖZSÉGI ÓVODA KIALAKÍTÁSA, ÉPÍTÉSE, MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZ BŐVÍTÉSÉVEL

 

TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00034

 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati felhívásra benyújtott pályázatával.

 

A projekt célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A projekt fejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségét a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése érdekében.

A fejlesztés célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.

A projekt eredményeként a szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában is jelentős területi különbségek felszámolását segíti elő.

Elsődleges cél Nyírábrány lakosságának – különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra – helyzetének, életminőségének javítása a népesség megtartása érdekében. További cél a népességnövekedés elősegítése, az elvándorlás megakadályozása, a fiatalok helyben tartása, a lakosság elöregedési folyamatának megállítása.

 

Az építési tevékenységgel érintett ingatlanon egy 4 tantermes iskola rész kerül átalakításra felújításra és bővítésre. A meglévő épület 4 tantermében kerül kialakításra a 4 csoportszoba, itt a meglévő épületben lesznek kialakítva a csoportszobákhoz tartozó öltözők, vizesblokkok. A bővítendő épületrészben kapna helyet a vezetői iroda, a nevelőtestületi szoba, a kazánház, a szükséges vizesblokkok, az orvosi szoba elkülönítővel, egy tornaszoba, fejlesztőszoba. Az óvoda ételelellátását a meglévő iskola konyhája biztosítaná, így a bővítendő épületben szükség lesz egy melegítő konyha kialakítására étellifttel.

 

A helyszín Nyírábrány belterületi része, Iskola. u.8. , Hrsz.: 490. Északról Iskola, Keletről Iskola udvar, Nyugatról az Iskola utca, Délről családi ház határolja. Elhelyezkedését tekintve a-48 as főközlekedési úttól 1 Km-re található. Gyalogosan és gépjárművel is az Iskola utca felől közelíthető meg.

 

Az új óvodát, a meglévő kétszintes épületrész és a hozzáépített új épület egysége alkotja. A tervezési terület Településközponti vegyes övezetbe esik. Az oldalkertek távolságait betartva, a beépíthetőséget és a telekre vonatkozó szabályzások figyelembevételével lett megtervezve az épület.

 

A meglévő épület 2 szintes magastetős épület. Az új tervezett épület lefedése oromfalas végkialakítás, fél nyeregtető lefedéssel készül. A homlokzata letisztult törtfehér színű, hogy a meglévő épülettel összhangban legyen, a párkányok és a nyílászárók kávái színes kivitelben készülnek. A tető korcolt lemezfedést kap antracit szürke színben, az épületen megjelenő fém bádogozások, és fém korlátok szintén szürke bevonatot kapnak. Az épület hátsó, udvar felőli bejárata és a játszóudvar között, faburkolatú „híd” kap helyet, ez lehetővé teszi az udvar biztonságos megközelítését a gyerek számára is.

 

A fejlesztés meghatározó szempontja volt a Nyírábrány lakossági összetételéből és a gyermekek szociális hátteréből fakadó problémák hathatós enyhítése, valamint az SNI és mozgásfogyatékkal élő gyerekek számára biztosítani a feltételeket az egyenlő esélyek megteremtéséhez. További szempont volt az intézmény hazai és EU-s szabályzatnak való megfeleltetése, valamint az akadálymentesített, költséghatékony és környezetbarát működtetés feltételeinek megteremtése.

Ezen kívül lényeges a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. Olyan építészeti elemek, berendezések, formák kialakítása, amelyek kultúrát közvetítenek a gyerekek felé és tükrözik az intézmény eszmeiségét.

A beruházás eredményeképp az intézmény hatékonyan biztosíthatná a gyermekek sokoldalú, harmonikus egyéni fejlesztését, az esélyegyenlőség megteremtését. A projekt eredményességét a projektzárást követően mérhető iskolai kompetenciamérések eredményei, illetve a továbbtanulási mutatók határozhatják meg.

 

A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és/vagy az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez.

A tervezett beruházás hozzájárul a szűk kapacitások, a túlzsúfoltság felszámolásához, és figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket. A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul.

A projekt infastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést tartalmaz.

 

A fejlesztési elképzelés az TOP 5. prioritás ESZA programjaival szinergiában valósul meg.

 

A tervezett beruházás nem okozza a zöld területek csökkenését, vagy alacsony CO2 kibocsátású technológiák, vagy megújuló energiákat alkamaz a fejlesztés során.

 

A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára.

 

A fejlesztéssel érintett intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését, vagy a HH/HHH gyermekek integrációját.

A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.

 

A fejlesztés során energiahatékonysági intézkedések által javul az épület energetikai osztályozása. A fejlesztés tartalmaz megújuló energiaforrás alkalmazását.

 

A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2017.06.01-2019.05.31.

A projekt elszámolható költsége: 149.500.000.- Ft,

Támogatás összege, támogatás intenzitása: 149.500.000.- Ft, 100%.

 

                                                                                                                                                        

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

Nyíri Béla polgármester,

titkarsag@nyirabrany.hu

 

 

 

 

 

 

Csatolmány(ok):